Convocatoria para a selección de proxectos formativos-participativos para Participación Cidadá para o ano 2019

 

Poderán presentar proxectos formativos-participativos, As persoas físicas e xurídicas que ostenten plena capacidade de obrar, capacitación técnica e habilitación profesional, e que non estean incursas nalgunha causa de exclusión ou prohibición para contratar coas administracións públicas.O prazo para a presentación de proxectos para o ano 2019 :, será ó día 15 de outubro de 2019.

 

Custo das contratacións

 

O tipo de licitación para os cursos, fíxase nos seguintes importes por monitor e hora, sen incluír o IVE:

28 €/ hora Empresas, autónomos, que teñan contratado un Seguro de RC, para as actividades,  e garanten a sustitución do monitor en caso de baixa ou incapacidade temporal.

22 €/ hora Empresas, autónomos, que teñan contratado un Seguro de RC.

20 €/ hora Empresas, autónomos, que non garanten a substitución do monitor en caso de baixa ou incapacidade temporal y non teñan seguro de RC.

Os cursos de informática verán incrementadas estas cantidades en tres euros por hora lectiva, (3 €/h), en concepto de gasto uso de equipos informáticos e conexións a internet, que correran a cargo da empresao persoa contratada.

Os cursos que se realizan en locais de asociacións de veciños do perímetro rural levarán un incremento a maiores de dous euros (2 €/h), para compensar o desprazamento.

Ollo!! por presentar un mellor prezo unitario por hora da actividade poderase dar (ata 10 puntos)

Crédito orzamentario

Os contratos adxudicados realizaranse con cargo a partida 190.9240.22694 Gastos diversos y programación P.Cidadá.

Plazo e lugar de presentación

As solicitudes deberán presentarse  ata o 15 de outubro de 2018, no Rexistro Xeral do Concello de Ourense ou en calquera das formas contempladas no art. 16 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Os propoñentes poderán presentar varios proxectos nunha única solicitude, cun límite de tres proxectos por empresa ou autónomo. Os proxectos presentados por empresas e a súa vez presentados polo autónomos socio na empresa serán computados como un único solicitante.

 • Convocatoria (pdf)
 • Bases para a selección de proxectos (pdf)
 • Acordo (pdf)
 • Acta resolución Cursos. (pdf)
 • Notas:
  • Os cursos que as empresas renuncien a impartilos, serán realizados por outras empresas desta resolución na medida do posible.
  • Nas actividades participativas do ano 2019, se exixirá a entrega dos pagos dos autonomos e/ou contratos dos distintos monitores durante todo o período de duracción das actividades participativas.
  • Ninguna entidade podera sobrepasar  o limite de 15.000 € acumulado, nos contratos desta categoría no ano en curso realizados no Concello de Ourense.