Aviso legal

Os contidos facilitados a través de esta web emítese para efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade legal das leis, das disposicións e dos actos que teñan que ser publicados formalmente nun boletín oficial. Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, o Concello de Ourense non garante a inexistencia de erros no contido deste sitio, nin que se encontre totalmente actualizado. Unicamente os textos publicados nas edicións impresas do BOP,DOG ou de outros boletíns oficiais teñen carácter auténtico e validez oficial.

En calquera caso, a información e contidos neste sitio web non poderá ser alegada en procesos contraditorios coa Administración, non asumindo responsabilidade algunha polas discrepancias que podan existir entre os documentos impresos da Administración e a publicación electrónica destas páxinas.

A información obtida a través da sección de contacto de este sitio web ten carácter unicamente informativo, sen que en ningún caso poidan derivarse de ela efecto xurídico vinculante algún (Real Decreto 208/1996 de 9 de febreiro, art 4 b)

O Concello de Ourense non se fai responsable dos danos e prexuízos que poida ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas na web en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos servizos competentes.

Tanto o acceso ao portal, como o uso que poida facerse da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade do usuario.

En algunhas ocasións pódense ofrecer enlaces a páxinas externas sobre as que o Concello de Ourense non ten control algún e respecto das cales, declina toda responsabilidade. Polo tanto o Concello de Ourense non é responsable da exactitude e actualización da información proveniente de outras persoas físicas ou xurídicas que conste no seu sitio web ou a cal se remitan.