Dereitos

O uso non autorizado da información e demais elementos contidos neste portal, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial do Concello de Ourense, dará lugar ao exercicio das accións que legalmente lle correspondan a esta Administración e, no seu caso, ás responsabilidades que de ese dereito se puidesen derivar.

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.

O Concello de Ourense autoriza mencións dos seus contidos, sempre e cando estes non sexan reproducidos de maneira total ou parcial. No caso de dispor dun enlace de hipertexto a algunha das súas páxinas, o usuario terá que saber que está entrando no Portal do Concello de Ourense e debe percibir na súa ferramenta de navegación a dirección URL do sitio do Concello.